Secret Garden Foundation

Over Ons

Secret Garden is een Stichting van en voor LHBT’ers (Lesbisch/Homo/Bi-seksueel en Transgender) met een etnisch-culturele achtergrond, en sympathisanten gevestigd in Amsterdam. De groep met een moslim achtergrond maakt een groot onderdeel uit van onze doelgroep. Haar taak is het behartigen van de belangen van haar doelgroep in de breedste zin van het woord.

Secret Garden biedt sociaal/maatschappelijke, juridische, psychologische ondersteuning en begeleiding aan alle LHBT’ers uit onze doelgroep. Ook een belangrijk onderdeel van ons werk betreft de LHBT-asielzoekers. De ondersteuning vanuit Secret Garden hangt af van de zorgvraag, die na aanmelding via e-mail, telefoon of inloop wordt geïnventariseerd tijdens een intakegesprek. Mensen worden één-op-één of in een groep aan elkaar voorgesteld wanneer ze hun verhaal kwijt willen of lotgenoten willen leren kennen. Er is in het gebouw een ruimte waar men met elkaar kan praten.

Aan personen die bedreigd worden door familie en/of op straat zijn gezet, wordt via het vrijwilligersnetwerk geprobeerd om opvang en psychische ondersteuning aan te bieden. Met enige regelmaat is er een psycholoog aanwezig om met mensen te praten. Als personen behoefte hebben aan onderdak, wordt getracht daarin te voorzien door een veilige plek te vinden binnen het netwerk van de stichting.

LHBT immigranten worden vaak geholpen met praktische problemen die betrekking hebben op: de inburgeringscursus, sociale zaken, huisvesting etc. Verder behartigen wij de belangen van LHBT asielzoekers die vanwege hun geaardheid zijn gevlucht en bij ons aankloppen voor hulp. Ook bemiddeld Secret Garden in contacten met overheidsinstellingen.

Naast deze hulpverlening biedt Secret Garden de mogelijkheid mensen te ontmoeten tijdens onze wekelijkse thema-avond. Na een gezamenlijke maaltijd, wordt een documentaire (film, of andere audiovisuele materiaal) getoond waar vervolgens over wordt gediscussieerd. Soms is er alleen een discussieavond. Daarna is er de mogelijkheid om verder met elkaar van gedachten te wisselen. Deze thema-avonden worden maandelijks druk bezocht door ongeveer vijfentwintig tot vijftig personen.

Doelstellingen
  • Voorlichting bieden aan onze doelgroep (moslim of uit een ander etnisch-culturele achtergrond) over verschillende onderwerpen en activiteiten, die hen in hun leven als homo- / bi-seksueel / lesbisch / en transgender ten goede komt.
  • Fungeren als belangengroep voor LHBT’ers, naar andere organisaties en groeperingen.
  • Cursussen opzetten om onze doelgroep zowel educatief als creatief bezig te laten zijn met haar eigen leef- en belevingswereld, en hierdoor het bevorderen van de zelfacceptatie van LHBT’ers.
  • De integratie/participatie bevorderen van LHBT’ers uit onze doelgroep , in de multiculturele Nederlandse samenleving.
  • Samenwerking met of zelforganisaties in Nederland en met internationale groepen, die de belangen van onze doelgroep behartigen of bevorderen.

 

Ondersteuning & activiteiten die Secret Garden aanbiedt

– Thema-avonden, bijeenkomsten en debatten:

Als je ontdekt dat je gevoelens hebt voor iemand van hetzelfde geslacht, dan kan dat je leven veranderen. Mooie gevoelens…, maar ook spannend!, want homoseksualiteit binnen de moslimcultuur is nog steeds een groot taboe! En dit geldt in meer of mindere mate ook voor personen met een andere etnische achtergrond. En als je familie erachter komt, dan kun je op straat worden gezet en misschien loop je meer risico’s. Als je hierover met iemand wilt praten of onderdak nodig hebt kun je gerust contact met ons opnemen.

Over hoe je meer vorm kunt geven aan je leven als LHBT’er en hier beter mee leert omgaan, organiseert Secret Garden een belangrijke thema-avond. Er zijn bij alle avonden een of meer gastsprekers aanwezig die samen met de bezoekers over een bepaald onderwerp discussiëren.

Ondersteuning voor LHBT asielzoekers

De stichting Secret Garden ondersteunt lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’ers), om beter te functioneren in de maatschappij. Zij begeleidt ook asielzoekers die naar Nederland zijn gevlucht wegens hun seksuele geaardheid. Deze groep wordt ondersteund op onder andere sociaal, psychisch en juridisch gebied. Uit onderzoek blijkt dat deze doelgroep veel moeite heeft om over haar seksuele identiteit te praten. Dit is bekend bij het de verantwoordelijke Ministerie.

Secret Garden is sinds 2009 bezig om deze specifieke groep intensiever te ondersteunen en te begeleiden. Hiervoor heeft zij een brochure gemaakt en een documentaire.

Door de jaren heen heeft Secret Garden een grote expertise en ervaring opgebouwd op dit gebied. Het is bekend dat de meeste LHBT asielzoekers in eerste instantie niet over hun gevoelens en geaardheid durven te praten. Uit ervaring weten wij dat dit voor de asielzoekers psychisch een enorme belasting is. En wij menen dat ook andere instanties zoals het COA en de verantwoordelijke minister deze problematiek zullen onderkennen. Zodoende is het voor alle betrokken partijen een enorme uitdaging om de asielprocedure adequaat en binnen een redelijke termijn af te handelen.

Ook signaleren wij dat er door de onduidelijkheid van de seksuele identiteit complexe problemen ontstaan voor alle betrokkenen. Onnodig om te vermelden dat dit erg veel tijd, energie en geld kost.

Bewust van dit feit heeft stichting Secret Garden daarom besloten om meer aandacht te gaan besteden aan deze doelgroep d.m.v. voorlichting. Wij willen hen informeren over seksuele diversiteit in Nederland en in het bijzonder hoe om te gaan met hun seksuele geaardheid in de Nederlandse samenleving. Zodat er snel duidelijkheid kan ontstaan in hun situatie en zij zich hopelijk sneller kunnen gaan accepteren en besluiten om over hun geaardheid te vertellen. Hierdoor kunnen zij zich beter voorbereiden op hun asielprocedure.

Belangrijk informatie voor LHBTQI asielzoekers & vluchtelingen